VÝROČNÍ ZPRÁVA AFÁZIE – OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ROK 2013

Historie a cíle sdružení:
Sdružení poskytuje pomoc svým klientům zejména formou klubové činnosti. Navštěvují jej klienti s poruchami komunikačních schopností, které vznikly především po cévních mozkových příhodách, neurologických onemocněních a úrazech.

Je všeobecně známo, že cévní mozková příhoda a jiná neurologická onemocnění jsou dnes velmi častá a věková hranice pacientů se bohužel neustále snižuje. Cévní mozková příhoda většinou zasáhne celou osobnost. Při těžkých poruchách komunikačních schopností dochází až k izolaci pacienta od okolního světa. Cílem činnosti občanského sdružení je usnadnění resocializace těmto osobám. Přerušit izolaci těchto osob, poskytovat ujištění, že tréninkem lze dosáhnout postupného trvalého zlepšení, a pomáhat přecházet z pasivní role nemocného do role aktivního a kreativního člena společnosti. Důležitá je i odborná pomoc rodinným příslušníkům.

Hlavním cílem občanského sdružení je pomoc při resocializaci osob s poruchami komunikace, metodická a materiálně-technická pomoc osobám i rodinným příslušníkům. Ve sdružení pracuje aktivně a dobrovolně řada pacientů, kteří cévní mozkovou příhodu sami prodělali a dále se snaží pomáhat. Předaná a ověřená vlastní zkušenost je velmi cennou devízou.

Občanské sdružení v roce 2013 svým členům a klientům:

  • umožňovalo vyžívat speciální PC tréninkový program Mentio pro procvičování řeči a paměti v klubu sdružení
  • poskytovalo informace a rady lidem s poruchami řeči, zejména po cévních mozkových příhodách, operacích a úrazech
  • vyrábělo metodické a cvičební pomůcky potřebné pro osoby s poruchami řeči tak, aby pacienti a rodinní příslušníci měli tyto pomůcky ihned, tzn. již v nemocnici i po pobytu v nemocnici
  • umožňovalo využívat PC a Internet v klubovně sdružení s metodickou pomocí
  • umožňovalo díky využívání klubovny setkávání a výměnu zkušeností nejen členů a klientů, ale i jejich rodin
  • poskytovalo konzultace, informace o odborné pomoci, možnostech léčby, metodický materiál a literaturu, informace o klubech, fondech, nadacích a sdruženích v ČR poskytujících pomoc osobám s poruchami komunikace
  • umožnilo vzájemné setkávání na kulturních akcích pořádaných sdružením
  • v roce 2013 jsme doplnili naše skupinová setkávání o muzikoterapii-bubínky

Členská základna sdružení má v současné době 27 aktivních členů. Členská základna, resp. počet osob z celého okresu Šumperk, kterým Afázie poskytuje každý rok pomoc, je však daleko vyšší.

Pomoc ve formě metodických a cvičných pomůcek, odborné literatury, cvičných PC programů přijme od Afázie nejméně 100 klientů každý rok. Pomoc dostávají klienti bezprostředně po začátku onemocnění v situaci, ve které se ocitli nedobrovolně. Dostanou cvičný materiál hned na lůžku v nemocnici, dostanou potřebnou pomoc v domácím ošetřování, popř. v penzionech a domovech pro seniory. Teprve následně se mohou, pokud mají zájem, stát aktivními členy sdružení a mohou využívat programy klubu.

Pravidelně 1 x týdně probíhala společná cvičení, besedy a arteterapie.

Každý týden, během úředních hodin, mají členové a klienti možnost řešit své požadavky a problémy v klubovně sdružení.

Dále jsou zapůjčovány diktafony, speciální zpožďovač pro trénink řeči, zejména pro osoby se zadrháváním řeči.

Průběžně zprovozňujeme nové internetové stránky, které neustále doplňujeme. Tyto nám umožní zlepšenou komunikaci jednak s odbornou veřejností, ale zejména se členy a klienty, případně s jejich rodinnými příslušníky. Ti zde již dnes nachází metodické pokyny a návody, jak postupovat při onemocnění. Připravujeme pro členy a klienty cvičební úkoly a testy, které budou na těchto webových stránkách k dispozici zdarma.

Velmi využité jsou notebooky s výukovým programem Mentio. Slouží zejména pro členy a klienty v první fázi rehabilitace, kdy jsou upoutáni na lůžko nebo invalidní vozík.

Spolupracovali jsme i s ostatními Občanskými sdruženími, které se zabývají obdobnou tematikou.

Rozšiřujeme spolupráci se zařízeními, jako jsou DPS, Domovy důchodců. Poskytujeme tu odbornou pomoc, metodické a cvičné materiály. Je zde značné množství klientů s poruchami komunikace.

V Občanském sdružení Afázie se nám již mnohé povedlo. Zaměřujeme se hlavně na pomoc, která vede k navrácení osob po těžké životní zkoušce, v těchto případech po závažném onemocnění, zpět do plnohodnotného prožívání života. Pomoc nepotřebují jen klienti, kterých se problém s komunikací nejvíc týká, ale i jejich rodiny. Jejich problémy jsou často opomíjeny. Ale komunikační bariéra byť, jednoho člena rodiny je většinou velkou psychickou zátěží pro všechny.