Poruchy komunikace – Symptomatologie afázií

Klinicky se typ afázie určí podle dosáhnutých výsledků ve čtyřech zakl. vyšetřeních: spontánní řeči, opakování slov a vět, pojmenování předmětů a porozumění řeči. Důležitá je fluence řeči. Z tohoto hlediska lze všechny druhy afázií rozdělit na fluentní a nonfluentní.

Fluentní typy jsou: Wernickova, amnestická, konduktivní a transkortikální senzorická afázie.
Nonfluentní typy jsou: globální, Brocova, transkortikální motorická a smíšená transkortikální afázie.

Stručná charakteristika jednotlivých typů afázií:

 • Brocova afázie – poruchy hlasné artikulované řeči, neschopnost produkovat slova nebo věty, fonemická dezintegrace – porucha spouštěcího mechanizmu řeči. Rozumění řeči je relativně lepší než produkce, porozumění delších celků je ztížené
 • Transkortikální motorická afázie – poruchy řečové iniciace, chudá spontánní řeč, odpovědi strohé – často jedním slovem, opakování slov a vět je podstatně lepší
 • Wernickeova afázie – spontánní řeč je fluentní, obsahově prázdná, vyskytují se četné parafázie – nejčastěji sémantické a neologismy. Hlavní příznak tohoto druhu afázie je výrazná porucha rozumění řeči – často jako porucha fonematické diferenciace. Opakování slov a vět je poškozené, protože postižený nerozumí slyšenému. Poruchu výrazně komplikuje anozognozie ( neuvědomování si poruchy).
 • Konduktivní afázie – spontánní řeč je fluentní, zpomalená. Postižený mluví spontánně lépe než opakuje slyšené. Časté jsou parafázie, korekce a pauzy při hledání správných slov
 • Anemie – amnestická afázie – spontánní řeč postižených je fluentní, stigmatizovaná tzv. anemickými pauzami, porucha řeči se zvýrazní při pojmenování předmětů a činností
 • Transkortikální senzorická afázie – spontánní řeč je fluentní, opakování slov a vět je dobré i přesto, že opakova- nému pac. nerozumí
 • Smíšená transkortikální afázie– nazývaná též syndrom izolace řečových zón, od globální afázie se liší tím, že opakování některých slov je relativně zachované.
 • Globální afázie – porušeny všechny složky řeči – spontánní řeč, rozumění, opakování, pojmenování. Často jsou přítomny jen perseverace slabik např. no- no- no , slov „ ježišmarja“ atd.

Literatura:

 1. Cséfalvay, Z. Aktuálna úloha klinickej afaziológie: Dlhodobá a komplexná rehabilitácia osôb s chronickou afáziou. In Kolektiv autorů. Acta aphasiologika II.: Brno: AKL ČR a neurologická klinika Fakultní nemocnice Brno, 2002
 2. Dvořák, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sásavou: Logopedické centrum.
 3. Dvořák, J.: Logopedický slovník. Terminologický a výkladový. Žďář nad Sázavou, Logopaedia Clinica, 2001
 4. Kalvach P. Mozkové ischemie a hemoragie. Praha: Grada Publishing, 1997
 5. Kalvach P., a kol., Mozkové ischemie a hemoragie. Praha: Avicenum-Grada, 1997
 6. Koukolík F., Jiřák R., Diagnostiika a léčení syndromu demence. Praha: Grada, 1999
 7. Koukolík F., Lidský mozek. Praha: Portál, 2000
 8. Kulišťák P., Lehečková H., Mimrová M., Nebudová J.: Afázie. Praha: Triton, 1997
 9. Kulišťák, P. Western Aphasia Battery. In PREISS, M., A KOL.: Klinická neuropsychologie. Praha : Grada, 1998
 10. Kulišťák, P.: Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003
 11. Lechta, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2003.
 12. Vokurka, M.; Hugo, J.: Praktický slovník medicíny. Praha : Maxdorf, 1995

PhDr. Mgr. Helena Šišmová, klinický logoped, psycholog