Cévní mozkové příhody – Geriatrická křehkost

Pokud vnímáme onemocnění cévní mozkovou příhodou jako onemocnění „stáří“, patří na toto místo zmínka o velmi důležitém fenoménu, jako je geriatrická křehkost.

Frailty

 • F – Food intake maintenained. Udržujte dobrou výživu a příjem bílkovin (prevence anorexie a malnutrice).
 • R – Resistance exercises. Pohybujte se, choďte a posilujte svaly (odporový trénink k udržení svalové síly zvláště dolních končetin).
 • A – Atherosclerosis preventiv. Předcházejte ateroskleróze, ovlivňujte její rizikové faktory (metabolický syndrom) i manifestaci.
 • I –Isolation avoidance: „Go out and do things“. Choďte mezi lidi, buďte aktivní, neuzavírejte se v bytech, předcházejte izolaci.
 • L – Limit pain. Mějte pod kontrolou bolest, zvláště muskuloskeletální
 • T – Tai-chi or other balance exercises. Posilujte rovnováhu, stabilitu, cvičte např. Tai‑hi.
 • Y- Yearly functional necking. Dodržujte pravidelné kontroly zdravotního a funkčního stavu a reagujte na změny

Geriatrická křehkost (frailty) je klinicky a funkčně (disabilita[1]) závažný, multikauzálně podmíněný pokles potenciálu zdraví (zdatnosti, odolnosti, adaptability s kritickým poklesem funkčních rezerv) převážně v pokročilém stáří, zatížený nepříznivou prognózou, ztrátou soběstačnosti, závažnými komplikacemi (imobilita) a spolupodmiňující výskyt některých chorob (infekce) i úrazů.

Etiologie manifestní křehkosti je multikauzální a individuálně variabilní. Podílejí se na ní především:

 • biologická involuce
 • choroby, jejich kombinace (multimorbidita) a nežádoucí účinky léků
 • životní způsob (dekondice a atrofie z inaktivity, malnutrice)
 • psychosociální faktory
 • náročnost prostředí s hendikepujícími situacemi a bariérami
 • genetická predispozice

Základním patogenetickým mechanizmem je vzájemné potencování jednotlivých faktorů, zacyklování a utahování deteriorační spirály. Např. jakkoliv podmíněná hypomobilita navozuje dekondici a svalovou slabost, které zhoršují hypomobilitu, což dále prohlubuje dekondici, svalovou slabost atd.

Etiologie a patogeneze
Lze uvést hlavní etiologické a patogenetické faktory multikauzální deteriorace stavu a rozvoje křehkosti. Jsou to např.:

 • zánět
 • oxidační stres, produkce a eliminace volných radikálů, eventuálně ve spojení se zánětlivou reakcí
 • inzulinová rezistence, resp. přítomnost metabolického syndromu a jeho souvislost se zánětlivou reakcí a koagulačním stavem
 • anorexie jakéhokoliv původu s hubnutím a malnutricí
 • sarkopenie, svalová atrofie a slabost hodnotitelná např. vyšetřením síly svalového stisku – handgripu či objemem svalové hmoty
 • snížená výkonnost dolních končetin (lower body function), související s úbytkem svalové síly i s instabilitou
 • mizení spontaneity – stravovací (geriatrická anorexie), hydratační (ztráta pocitu žízně, sklon k dehydrataci), pohybové (hypomobilita, ubývání změn polohy ve spánku, stereotypní tempo chůze), behaviorální (self-neglekt, zanedbávání sebe sama)
 • dysfunkce autonomního nervového systému: zřejmě významná, ale dosud málo objasněná (synkopy, pády, sarkopenie, dekubity – vznik i hojení, anorexie, hubnutí, inkontinence, deliria, reakce na tepelnou zátěž)
 • apatie jako samostatný symptom nejen v rámci deprese či demence: zřejmě důsledek deficitu dopaminu v CNS
 • deprese
 • úzkost, osobnostní rysy, organický psychosyndrom
 • kognitivní deficit
 • hormonální deficit: menopauza, andropauza[2]
 • chronická bolest
 • sedavý způsob života s nízkou pohybovou aktivitou a dekondicí
 • chronický stres
 • funkčně významné (omezující) důsledky a projevy chorob: např. extrapyramidový syndrom, diabetes mellitus, neuropatie, hemiparéza, ventilační či srdeční insuficience, anemie
 • nežádoucí účinky léků, především anorexie, sedace, instabilita, únava (Kalvach, 2008).
 • nežádoucí účinky léků, především anorexie, sedace, instabilita, únava (Kalvach, 2008)

Klinický obraz a diagnostická kritéria
Geriatrická křehkost se může projevovat v různých podobách a oblastech (např. snížená odolnost k infekčním onemocněním s jejich těžším průběhem a horší prognózou), těžištěm je však funkční výkonnost (performance).

Pro stanovení geriatrické křehkosti (frailty) musí být přítomny alespoň tři z pěti základních znaků:

 • nechtěný úbytek tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kg za rok
 • subjektivně vnímaná únava, vyčerpanost
 • svalová slabost, nízká hodnota stisku ruky (handgrip)
 • pomalá chůze
 • nízká úroveň pohybové aktivity (hypomobilita)
      křehkost není synonymem multimorbidity ani disability: multimorbidita patří k jejím etiologickým složkám a disabilita je její důsledek.
      Funkční deteriorace může progredovat ke ztrátě sebeobsluhy, k potřebě dlouhodobé ústavní péče a k upoutání na lůžko. V této pokročilé fázi geriatrické křehkosti (související obvykle s imobilizačním syndromem, pro jehož rychlý rozvoj geriatrická křehkost predisponuje), označované někdy jako syndrom terminální geriatrické deteriorace, jsou obvykle přítomny:
 • Imobilita na lůžku či jen minimální pohyb kolem lůžka
 • závažná inkontinence
 • delirantní stavy
 • pokles zájmu o okolí, zaměření zájmu pouze na vlastní tělesnost
 • ireverzibilní zhoršování nutričního stavu s rozvojem metabolické dysbalance

Základní geriatrické syndromy
Příznaky (symptomy) a příčiny jsou obvykle mnohočetné a různě kombinované příčiny. Za příznačné pro GS se považuje multikauzální etiologie, chronický průběh, omezení pacientovy nezávislosti (funkční závažnost) a neexistence jednoduchého (kauzálního) léčení

Geriatrická syndromologie představuje soubor popisných diagnóz aktuálního stavu rizikového starého člověka. GS jako složitější příznakové a problémové soubory s vnitřní logickou patogenetickou provázaností, těsněji související s geriatrickou křehkostí např.:

 • Syndrom hypomobility, dekondice a svalové slabosti (sarkopenie)
 • syndrom anorexie a malnutrice
 • syndrom instability s pády
 • syndrom inkontinence
 • syndrom kognitivního deficitu, poruch paměti a poruch chování
 • syndrom duálního (kombinovaného) senzorického deficitu
 • syndrom maladaptace
 • syndrom týrání, zanedbávání a zneužívání starého člověka (elder abuse)
 • syndrom terminální geriatrické deteriorace

Formulování geriatrické křehkosti a geriatrických syndromů se považuje za významný pokrok v geriatrické medicíně. Přináší lepší pochopení části geriatrických pacientů, jejich smysluplnější klinický popis a účelnější intervenování jejich obtíží

Zdroj: Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 66–69